Bakgrundsuppgifter


Vilken typ av organisation?

Politisk organisation 6%
Facklig organisationer 15%
Intresseorganisation 37%
Näringslivsorganisation 16%
Stat kommun 10%
Företag 16%

Hur många gånger har organisationen medverkat?
24% var med för första gången
12% har medverkat 1-2 ggr
26% har medverkat 3-5 ggr
16% har medverkat 6-10 ggr
12% har medverkat 10 ggr eller fler

FRÅGOR OM ÅRETS VECKA
Skilde 2008 års Almedalsvecka sig åt från tidigare veckor?

45% ja
55% nej

Kommentar
Mest frekventa kommentarer:
Mer av allt, arrangemang, seminarier och besökare. Tros den stora ökningen av antal arrangemang har man haft fler besökare för det egna arrangemanget och uppfattar att fler som helhet besökt Almedalsveckan. Man säger också att arrangemangen generellt har haft högre kvalitet, varit genomgående kortare och mer professionellt genomförda. Fler politiker har funnits som besökare. Man anger även att arrangemanget/arrangören fått ett större genomslag.

Enstaka kommentarer:
Veckan ”dog” på onsdagen.
Svårare att få genomslag medialt när antalet arrangemang växer.
Givande med nya organisationer på plats.

Har arrangören uppnått de mål de ställt upp inför sitt deltagande?
Skala 1-6 där siffran 1 motsvarar ”inte alls” och 6 motsvarar ”mer än förväntat”
90% svarar intervallet 4-6
10% svarar siffra 3
(medelvärde 4,7)

Är man som arrangör nöjd med informationen på hemsidan?
Skala 1-6 där siffran 1 motsvarar inte alls och siffran 6 anger värdet ”mycket nöjd”
9% anger intervallet 1-3
91% anger intervallet 4-6 och där ger 43% siffran 5
2% anger ”vet ej”
(medelvärde 4,7)

Kommentar
Merparten av kommentarerna avser kalendariet.
De flesta önskar ett mer lätt sökbart och lättnavigerat program (bättre sökmotor). Svårigheter i det tekniska gränssnittet är ett problem. Någon önskar möjlighet att skapa egna program. Flera efterfrågar möjlighet klassificeringsindelning i ämnensområden.

Flera tar upp frågan om sena ändringar och vill kunna ändra i sina uppgifter fram till genomförandet.

Hemsidan allmänt
Mycket användbar info och statistik som vissa de flesta tycker är lätt att hitta, några anser de svårare.

Hur nöjda är arrangörerna som helhet med Almedalsveckan
Skala 1-6 där siffran 1 motsvarar ”inte nöjd” och siffran 6 motsvarar ”mycket nöjd”
8,5% anger intervallet 2-3
91.5 anger intervallet 4-6
(medelvärde 4,8)

Kommentar
(se även under frågan ”Hur kan Almedalsveckan bli bättre”)

Flertal anger att de anser att det är bra organiserat och att veckan bör fortsätta på samma sätt. Man anger mötet som det centrala och att stämningen är lättsam och det är enkelt att skapa kontakter. Många anger även att kvaliteten är hög på arrangemangen. Det är också positivt med närhet till politiker och media.

Några anser att veckan vuxit så mycket så det blir krockar och svårt att överblicka och att det kan vara svåra att synas och att man inte får den mediala uppmärksamhet man önskat. Att veckan vuxit ger sämre överblick geografiskt.

Avser arrangören att delta även 2009?
14,% svarar vet ej
0,8 % svarar nej
85 % svarar ja

Hur kan Almedalsveckan bli bättre?
De flesta kommentarerna gäller :
Bristen på boende och då oftast hotellboende (flest kommentarer). Kostnadsläget för boende och de långa förbokningstiderna. Brist på lokaler för arrangemang, fler utomhusplatser/scener.
Önskar invigning varje år.

Några framför synpunkter angående:
Önskar trådlöst nätverk i området.
Bättre trafiksituation i hamnområdet som helhet.
Bra med tidigareläggning till v 27.
Ökade möjligheter att äta lunch snabbt och billigt i området.
Kostnader och fördelning markplatser Donners plats/Visby hamn.
Bättre fungerande sophantering.
Använd närradion.
Matrikel på hemsidan där alla besökare kan lägga in sig.
Bjuda in allmänhet mer aktivt.
Bättre tillgänglighet för funktionshindrade.
Bra med ert ”Almedalscentrum” som service för arrangörer/besökare.
Donners Plats talarscen talare bör vara med i programmet.

Enkäten är genomförd som webbenkät perioden juli-augusti 2008 och har sänts till den person om angivits som kontaktperson för respektive arrangemang.

350 enkäter utsända, 129 besvarade (37% svarsfrekvens).

Kontakta Region Gotland

Region Gotland

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Organisationsnummer:
212000-0803

Kontakta Almedalsveckan

Almedalsveckan

Telefon:  +46 (0)498 26 93 10
Telefontid helgfri måndag-fredag
kl. 09:00-12:00 samt 13.00-15.00
E-post: almedalsveckan@gotland.se

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På almedalen.prod3.imcms.net använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?