Arrangörsenkät 2015

Antalet respondenter var 463 av 1285, vilket ger en svarsfrekvens på 36 procent. Tidigare år har svarsfrekvensen varierat mellan 40-45 procent. Svaren var representativa i förhållande till de typer av organisationer som var arrangörer under Almedalsveckan 2015 där intresseorganisationer var störst med (30 %) följt av företag på 26 procent. En av tio arrangörer (11 %) uppgav att det var första gången de deltog i Almedalsveckan, vilket är något färre än i fjol. Tre av fyra organisationer (74 %) uppger att de har medverkat tre gånger eller fler.

Nöjd Kund Index (NKI) för Almedalsveckan som helhet är högt
Dessa tre första frågorna har en skala på 1-10 och används för att mäta NKI, övriga frågor har skalan 1-6. Arrangörerna uppger till 95 procent att:
- organisationens förväntningar på deltagandet under Almedalsveckan 2015 uppfylldes (medel 8,1)
- nöjd med arrangemanget Almedalsveckan som helhet (medel 8,0)
Arrangörerna har gett liknande svar sedan 2013 och före det var det något lägre. På frågan ”Föreställ dig en Almedalsvecka som är perfekt i alla avseenden, hur nära ett sådant ideal tycker du att årets Almedalsvecka kommer?” svarade 95 procent positivt och medel var 7,2.

Läs hela undersökningen 

Arrangörsenkät 2014

Arrangörerna är fortsatt mycket nöjda med Almedalsveckan som evenemang. Man är även nöjd med bemötande och kompetens vid kontakt med Almedalskansliet, där 90% anger värdet 4-6 på skalan 1-6, där siffran 1 motsvarar inte allas nöjd och 6 mycket nöjd. För Markupplåtelser är motsvarande värde 79 %. Båda värdena har ökat något sedan 2013 års enkät.

Från 2014 är programmet indelat i tre kategorier och hälften av arrangörerna uppfattar det som en förbättring. Många har svårt att bedöma vilket kan bero på att de egna evenemangen återfinns endast i en kategori och man inte berörs av den nya indelningen. Några tycker att det blivit tydligare med den nya kategorin Mötesplatser.

Allt fler använder både den tryckta programkatalogen och mobilappen. Appen får bra omdömen iför användarvänlighet men den tryckta programkatalogen har fortfarande fler användare. Tidigare undersökningar visar att besökare använder flera olika kanaler för att söka programinformation.

Betydligt fler resor med båt än vi tidigare har antagit vilket innebär att siffran för deltagare troligen är högre än de 30 000 som tidigare beräkningar visat. Undersökningssvaren visar även att antalet deltagare per arrangör är högre än tidigare år

Trafikbegränsningen anser de flesta som positiv men har haft vissa praktiska införandeproblem till exempel med ökat behov av parkeringar och kollektivtrafik.  Årets stora ökning påfrestar hela infrastrukturen vilket bland annat ökar efterfrågan av både fler och även mer differentierat lunchutbud. Den ökar även efterfrågan på toaletter och ytterligare återvinningshantering.

Brist på boende och boendealternativ samt höga kostnadsnivåer allmänt är ett återkommande problem och kan innebära utestängande av vissa grupper.

Många vill se en kortare vecka eller bättre jämvikt mellan dagarna då det tunnas ut kraftigt från torsdag. Några vill se en  tematisering geografiskt och/eller dagindelat.

Bland övriga synpunkter märkt tydligast reaktioner på Svenskarnas partis deltagande både före och under veckan Här finns även tankar kring den snabba tillväxten av antalet evenemang och de svårigheter det ger att hitta och välja till att kvantitet nu kan påverka kvaliteten negativt. . Tidigare år har man uppgivit att man uppfattar att den ökande konkurrensen även ökar kvaliteten. Läs hela undersökningen 

Arrangörsenkät 2012

Almedalsveckans tillväxt skapar ökad konkurrens men även möjligheter

Antalet arrangörer som deltar i Almedalsveckan fortsätter att öka, två av tio arrangörer deltog för första gången i somras visar 2012 års arrangörsenkät. Mängden evenemang och det växande antalet deltagare ger ökad konkurrens men även fler besökare till evenemangen. Den omfattande mediala bevakningen upplevs som positiv av arrangörerna. Den höga prisnivån på boende och tjänster påverkar negativt.

Åtta av tio arrangörer svarar att de är nöjda med bemötandet vid kontakt med Almedalskansliet men att man vill ha tydligare information om hur man fyller i ansökan till kalendariet och om kriterierna och deras tillämpning. Flest synpunkter har arrangörerna på det tekniska fel som inträffade hos Gotlands Media vid produktionen av programtidningen.

Trots detta uppger nio av tio arrangörer att man uppnår de mål man satt upp för sitt deltagande och 97 procent av arrangörerna säger att de är nöjda med Almedalsveckan som helhet. Nästan samtliga arrangörer svarar att de planerar att återkomma 2013. Andelen mycket nöjda och de som planerar att återkomma har varit lika de senaste åren.

Läs mer om undersökningen (PDF) 

Arrangörsenkät 2008

Alla arrangörer under Almedalsveckan 2008 har fått möjlighet att svara på en enkät. Enkätens frågor handlade bland annat om antal besökare på arrangemangen och kvaliteten på arrangemangen men även om kalendariet för veckan och om boende.

Arrangörsenkäten visar att man haft fler besökare än 2007 och att man anser att arrangemangen har högre kvalitet. Nöjdheten med arrangemanget Almedalsveckan fortsätter att vara stort, 91,5 procent anger värdet 4-6, på skalan 1-6.

85 procent säger redan vid frågetillfället att man avser delta även 2009, 14 procent har ännu ej bestämt sig.

Bristen på boende och då främst hotellbonde anger många som det väsentligaste förbättringsområdet. Flera påpekar att kalendariefunktionen behöver förenklas och att sökmotorn behöver förbättras för att lättare hitta i det omfattande programmet.

Läs mer

Arrangörsundersökning 2007
Gotlands kommun har frågat arrangörer om deras synpunkter på kontakten med Almedalsveckan/Gotlands kommun samt hur man uppfattar hemsidans information och funktion. Arrangörerna är mycket nöjda med kontakten men anser att förbättringar kan göras på hemsidan.
Enkäten visar att den genomsnittlige arrangören har deltagit 3-5 gånger tidigare, stannar 3-4 nätter och planerar sitt deltagande lång tid i förväg. Arrangören deltar med antingen 1-5 personer eller fler än 10 personer och satsar 50 000 - 200 000 kr på sitt deltagande. Skapa och vårda kontakter, driva en fråga samt sprida kunskap om den egna organisationen anges som viktigaste skäl för att delta.

Flera arrangörer och representanter för besöksnäringen har önskat en tidigareläggning av veckan. Enkäten visar att merparten vill att Almedalsveckan genomförs vecka 27. 80 procent av arrangörerna hade redan i somras bestämt sig för att delta även år 2008 och 20 procent hade ännu inte tagit ställning. Ingen svarade att de inte avsåg att delta.
Sammanfattning i text
Hela undersökningen i siffror och diagram (PDF) 

Kärnvärden och varumärke 2007
En grupp studenter vid marknadskommunikationslinjen vid IHR, Stockholms universitet har undersökt vilka kärnvärden veckan representerar. De konstaterar att Almedalsveckan har ett mycket starkt varumärke och har identifierat ett begrepp de kallar ”Almedalsandan” som de menar är ett unikt mötesklimat. De framför även att organisationen bör tydliggöras vad gäller roller och ansvar samt ger förslag på hur varumärket kan stärkas. Läs mer

Turistekonomiska effekter 2007
Gotland Turistförening har inom ramen för HES-projektet initierat en undersökning om ekonomiska effekter av Almedalsveckan. Närmare 250 djupundersökningar har genomförts av Turismens utredningsinstitut (TUI). Undersökningen visar att Almedalsveckan omsätter närmare 20 milj kronor, till detta kommer marknadsföringsvärdet. 98 procent av de tillfrågade är nöjda med arrangemanget och ger helhetsbetyget 6,0 på en skala 1 till 7.
Sammanfattande pressinformation 
Hela undersökningen (PDF) 

 

 

Kontakta Region Gotland

Region Gotland

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Organisationsnummer:
212000-0803

Kontakta Almedalsveckan

Almedalsveckan

Telefon:  +46 (0)498 26 93 10
Telefontid helgfri måndag-fredag
kl. 09:00-12:00
E-post: almedalsveckan@gotland.se

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På almedalen.prod3.imcms.net använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?